Powered by Smartsupp
Názvosloví z oboru

Názvosloví z oboru

Názvosloví z oboru

Názvosloví z oboru

ZÁKLADNÍ POJMY


Aditiva
 - chemické látky přidávané do základového oleje za účelem zlepšení jeho užitných vlastností.Adsorbce - Adheze molekul plynů, kapalin nebo rozpuštěných látek k pevnému povrchu, vedoucí k relativně vysoké koncentraci molekul v místě kontaktu např. protioděrová přísada na kovovém povrchu. Adsorbcí se také rozumí například proces rafinace, kdy plyn nebo kapalina je ve styku s pevnou látkou pro odstranění nežádoucích příměsí - kontakt ropného oleje s aktivovanou hlinkou pro zlepšení barvy.Alkalita oleje celková (TBN - Total Base Number) - Schopnost oleje, vyjádřená jako číslo TBN, neutralizovat kyselé zplodiny ze spalování, kyselé produkty vytvořené z vlhkosti, oxidů síry a dusíku a z halogenvodíků.Alkylace - Chemická reakce olefinu s nízkou molekulovou hmotností s izoparafinem za tvorby kapalného produktu, alkylátu, který má vysoké oktanové číslo a je používán ke zlepšení antidetonačních vlastností benzínu. Reakce se uskutečňuje za řízené teploty a tlaku za přítomnosti silně kyselého katalyzátoru.Anilinový bod - nejnižší teplota, při které je olej dokonale rozpustný v anilinu v objemovém poměru 1:1, je mírou obsahu aromatických uhlovodíků v oleji a charakterizuje rozpustnost základového oleje. Má souvislost s bobtnáním pryžových těsnění.Antioxidanty - přidávají se do oleje, aby se zlepšila jeho oxidační stabilita. Nedostatečná oxidační stabilita oleje vede ke vzniku karbonových úsad, urychluje korozi a rezavění. Jako antioxidanty se nejčastěji používají přísady na bázi stíněných jednojaderných fenolů a ditiofosfátů zinečnatých, které mají multifunkční účinek.Antirady - jsou přísady, které potlačují účinky záření a zpomalují rozklad maziva. Zabezpečují tak funkčnost maziva v radioaktivních zónách.Antikorodanty - jsou to přísady zlepšující ochranu železných a neželezných ploch před stykem s vodou a atmosferickým kyslíkem. Dělí se na:

  1. inhibitory koroze - zabezpečují ochrannou schopnost maziv chránit železné i neželezné části strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.
  2. inhibitory rezavění - zlepšují ochrannou schopnost maziv pro železné kovy před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech.Asfalt - Hnědo=černý, materiál o vysoké molekulové hmotnosti,vyskytující se přírodní nebo jako zbytek při destilaci ropy. Používá se jako pojidlo pro silniční povrchy a v četných průmyslových aplikacích, asfaltové lepenky apod. Foukaný, oxidovaný asfalt se vyrábí profukováním vzduchem za vysokých teplot a je trvanlivější.Asfaltény - Uhlovodíkové sloučeniny s vysokou molekulovou váhou, které jsou rozpustné v sirouhlíku, ale nejsou rozpustné v nižších alkanech.Aspirace - pronikání vzduchu za atmosférického tlaku do spalovací komory motoru.ATF - Kapalina pro automatické převodovky motorových vozidel, také nazývaná hydraulická převodová kapalina. Kapalina musí mít vhodný koeficient tření, dobrou závislost viskozity na teplotě a protioděrové vlastnosti. Další potřebné vlastnosti jsou vysoká oxidační stabilita, protikorozní vlastnosti, nízká pěnivost a kompatibilita se syntetickými pryžovými těsněními.Azeotropní směs - Kapalná směs o dvou a více komponentách, která má bod varu při vyšší teplotě, než je nejnižší bod varu kterékoli z komponent. Mají=li komponenty a ředidlo blízké body varu, nelze je rozdělit konvenční destilací. Lze však přidat látku, která tvoří azeotropní směs s jednou z komponent a tím modifikovat její bod varu a tak umožnit destilační rozdělení.Barrel - standardní jednotka v ropném průmyslu, rovnající se 42 US galonům, tj. 0,15899 m3

Benzin (automobilový) - směs lehkých uhlovodíkových frakcí, která může obsahovat tyto komponenty: přímé destiláty ropy, přírodní zkondenzovaný podíl zemního plynu, komponentu získanou krakováním, reformováním a alkylací. Vlastnosti benzinu: přiměřená odparnost pro zajištění rychlého a snadného startu, čisté spalování nezpůsobující úsady v motoru, obsahuje přísady proti korozi, oxidaci a zamrzání karburátoru a přísady zvyšující antidetonační vlastnosti paliva (oktanové číslo).Biocidy (baktericidní přísady) - zabraňují rozmnožování mikroorganizmů, zejména v emulzních olejích a olejích znečistěných vodou.Bod skápnutí - teplota při které se za podmínek zkoušky v normovaném přístroji oddělí z plastického maziva první kapka oleje.Bod vzplanutí - viz. teplota vzplanutíBod zákalu - teplota při které se z ropných olejů a destilátů začínají vylučovat krystalky uhlovodíků jako tuhá fáze. Indikuje tendenci látky k zanášení filtru za nízkých teplot. Dalším ochlazením se postupně vytvořená krystalová mřížka parafínu zpevňuje, až úplně znemožní pohyb kapalných podílů. Tento pod se nazývá bod tuhnutí.Botnání pryže - botnání elastomeru, těsnění, při působení ropných nebo syntetických olejů. Těsnící materiály se velmi různí ve své reakci na tyto kapaliny, může docházet jak k botnání tak ke smršťování. Některá těsnění jsou navrhována tak, aby mírné botnání zvýšilo jejich těsnící efekt.Brightstock - vysokoviskozní olej, vysoce rafinovaný a odparafinovaný, vyrobený z destilačních zbytků, používaný pro mísení vysokoviskózních maziv.Bromové číslo - počet gramů bromu, který reaguje se 100g vzorku ropného destilátu. udává relativní stupeň reaktivity podle metodiky normy ASTM D 11 59. Může být indikátorem odpovídajícího množství olefinů a diolefinů, které obsahují dvojné vazby ve vzorku.Brzdy mokré - mokré brzdy mají několik kotoučů smáčených v oleji, který odvádí třecí teplo. jsou zabudovány ve skříních koncových pohonů pro každé kolo, zejména u traktorů.Centrální mazání - automatizované dopravování oleje nebo plastického maziva z rezervoáru na mazací místa několika strojů, zahrnuje čerpadla rozdělovače a dávkovací zařízení.Cetan - Bezbarvý kapalný uhlovodík C15H34, používaný jako standard při stanovené vznětové charakteristiky motorové nafty.Cetanové číslo - měřená hodnota kvality nafty z hlediska vznětové charakteristiky, vyjádřená v procentech Cetanu, které musí být smícháno s kapalným Methylnaftalenem, aby směs vykazovala stejnou vznětovou charakteristiku jako stanovovaná nafta. Metodiku určuje norma ASTM D 613. Čím vyšší cetanové číslo, tím snadněji startuje vysokorychlostní motor s přímým vstřikováním a tím čistší jsou spaliny.Čerpatelnost - charakterizuje chování oleje za nízkých teplot a nízkého střihového napětí, vyjadřuje schopnost oleje být nasávaný olejovým čerpadlem a vytlačený z něho.Čtyřkuličkový přístroj (ČKS) - zkušební přístroj pro zjišťování mazacích vlastností maziva. Hodnotí se odolnost maziva proti zatížení a všeobecný ukazatel oděru podle norem ASTM D 2596 a D 2266. Princip přístroje jsou tři kuličky upnuté svěracím kroužkem v nehybné misce, ke kterým je vertikálně přitlačována jedna rotující kulička upevněná v upínacím pouzdře. Nehybné kuličky jsou ponořeny do měřeného maziva. test probíhá za daných otáček, teploty a zatížení. Hodnotí se průměr stopy oděru a zatížení, při kterém došlo ke svaru kuliček.Deaktivátory kovů -Tato aditiva zabraňují chemickým reakcím probíhajícím na povrchu mikroskopických kovových částeček přítomných v mazivu (ocel, měď). Kovové částečky, které vznikají třením kovu o kov působí jako katalyzátor chemických degradačních procesů. Vytvořením ochranného filmu kolem částeček kovu je zamezeno katalytickým chemickým reakcím a je tudíž zpomaleno stárnutí maziva.

Deemulgace - proces rozkladu použité řezné emulze zpět na olejový podíl a vodu. Rovněž laboratorní zkouška na odolnost oleje vůči tvorbě emulze. Stanovuje se metodikou podle ASTM D 1401 nebo D 2711.Deemulgátory - přísady zabraňující vzniku emulze oleje s vodou.Depresanty - přísady snižující teplotu tuhnutí tím, že se adsorbují na zárodečný krystal parafínu, a tím znemožňují jeho růst a shlukování. Nejčastěji se jako depresanty používají polymetakryláty, které mohou mít zároveň i funkci viskozitních přísad.Dermatóza - zčervenání kůže způsobené kontaktem s různými látkami, včetně ropných produktů.Destilát - jakýkoliv z širokého rozsahu ropných produktů vyrobený destilací. V případě paliv se tímto termínem rozumí produkty se středním bodem varu, tj. benzin, nafta, lehký topný olej, také nazývané střední destiláty nebo nafty.Destilace (frakcionace) - Primární stupeň v rafinačním procesu ropy, kde se ropa rozděluje na frakce v destilační koloně. Ropa se obvykle ohřívá na spodku kolony, její páry procházení patry kolony s teplotním gradientem a na nich páry kondenzují a jsou odváděny podle svých bodů varu = uhlovodíky s nízkou molekulovou hmotností, níže vroucí frakce, odcházejí na vrcholu kolony. Primární frakce, od nízkého po vysoký bod varu jsou: uhlovodíkové plyny (etan, propan), benzin, nafta, těžký plynový olej a zbytek (těžký topný olej a asfalt). Destilace může proběhnout ve dvou stupních. Za atmosferického tlaku oddestilování lehkých frakcí a za sníženého tlaku, který umožní destilaci za nižších teplot, rozdestilování těžších frakcí, které by se při vysoké teplotě atmosferické destilace začaly rozkládat tzv. krakování.Destilační zkouška - metoda pro stanovení úplného rozsahu bodů varu uhlovodíkové směsi odpařováním při řízeném ohřevu. Počáteční bod varu je teplota, při které spadne první kapka kondenzátu do odměrného válce. Střední bod varu je teplota, při které zkondenzovalo do válce 50% kapaliny (tzv. jádrová frakce). Konečný bod varu je nejvyšší pozorovaná teplota. Destilace mohou být prováděny podle různých metod popsaných normami např. ASTM D 86, D 85, D 1078, D 1160.Detergenty - aditivy přidávané do oleje za účelem potlačení tvorby vysokoteplotních usazenin, zamezení korozního opotřebení a ochrany proti rezavění motoru. Jako detergenty se nejčastěji používají sulfonáty, alkylfenoláty nebo alkylsalicyláty vápenaté nebo hořečnaté.Disperzanty - přidávají se do oleje, aby udržely tuhé nečistoty v koloidním suspenzovaném stavu a zabraňovaly tvorbě kalů, které mohou ucpat sítko olejového čerpadla, filtry, případně mazací kanály. Z hlediska usazenin jsou dalšími kritickými místy oblasti pístních drážek. Při nadměrné tvorbě usazenin může dojít k zapečení pístních kroužků. Nejčastějšími disperzanty jsou sukcinimidy.Disperze - drobné oddělené částice, suspendované v kapalině, plynu nebo pevné látce. Ačkoli může mít všeobecnou charakteristiku koloidní látky, disperze nemusí být pravá homogenní směs.Elastohydrodynamické mazání - Jev mazání, který nastává během deformace nekonformních povrchů při vysokém zatížení. Vysoké zatížení, které je přenášeno malou plochou, jako je například mezi kuličkou a povrchem valivého ložiska, ve styku zubů převodů, ve dvojici vačka a zdvihátko ventilu, způsobuje dočasné zvýšení viskozity maziva, které je v tomto okamžiku zachyceno mezi lehce deformované protilehlé povrchy.Elastomer - pryžový nebo pryži podobný materiál, přírodní nebo syntetický, používaný pro výrobu rozličných produktů jako jsou pneumatiky, těsnění, pásy, podrážky bot a podobně. Při těsnění ve styku s olejem je chemické složení elastomeru faktorem, který určuje jeho kompatibilitu s mazivem, zvláště syntetickým.Emulgátory - zmenšují mezipovrchové napětí na fázovém rozhraní vodní a olejové fáze a vytvářejí souvislé a tenké filmy, které zabraňují slívání kapek. Používají se zejména při výrobě emulzních řezných olejů.Emulze - směs vody a oleje, většinou kalného mléčného vzhledu. Vyskytují se dva typy emulzí: olej ve vodě nebo voda v oleji. Emulze oleje ve vodě jsou používány jako řezné kapaliny pro dobrý chladící účinek vody. Emulze vody v oleji se používá tam, kde je třeba, aby povrch kontaktoval olej a ne voda, jako například nehořlavé hydraulické kapaliny. Emulze se tvoří přídavkem emulgátoru (tenzidu), který snižuje povrchové napětí.Extrakce - použití ředidla k oddělení olejů (jedlých a technických) z plodů (například sojových, řepkových atp.) nebo olejů a tuků z živočišných zbytků a také oddělení reaktivních komponent z destilátů ropy.Falex test - metodika stanovující protioděrové vlastnosti a odolnost proti tlaku u olejů a plastických maziv. Proti sobě jsou umístěny bloky s ocelovými čelistmi tvaru V, ve kterých se otáčí ocelová hřídel. Zkušební blok je ponořen v lázni s testovaným mazivem. Zatížení tvořené přitlačením obou bloků proti sobě je automaticky zvyšováno, dokud nedojde k záděru. Měří se stopa opotřebení na blocích.Formový olej - je aplikován na dřevěnou nebo kovovou formu pro beton aby tuhnoucí beton nepřilnul na formu.Grafit - měkká forma uhlíku, barvy šedé až černé. Vyskytuje se přírodní nebo se získává syntetický z uhlí a dalších zdrojů. Má vynikající kluzné vlastnosti jako tuhé mazivo a odolává vysokým teplotám.Hmotový spektrometr - přístroj pro rychlou kvalitativní a kvalitativní analýzu uhlovodíkových sloučenin v ropném vzorku. Je založen na principu akcelerace molekul v kruhové dráze elektrického pole. Sloučeniny jsou oddělovány odstředivou silou a molekuly o větší molekulové hmotnosti jsou vrženy na vnější periferní dráhu. Kvantitativní měření jsou uskutečňována buď pomocí fotografické desky nebo elektronickým stanovením relativního poměru všech typů částic dané hmotnosti.Homogenizace - důkladné mísení plastického maziva nebo emulze intenzivním pohybem míchadla pro získání jednotné disperze příslušných komponent.HTHS (HTHSV = High Temperature High Share Viscosity) - viskozita měřená ve speciálním Ravensfieldově viskozimetru při teplotě 150 °C a vysokém smykovém spádu. Charakterizuje sílu mazacího filmu při vysokém tepelném zatížení a střihu.Karbonizační zbytek (CCT = Conradson Carbon residue Test) - vyjadřuje množství karbonu, které vznikne při odpaření odpařitelných podílů oleje po následné karbonizaci bez přístupu vzduchu. Charakterizuje náchylnost k tvorbě koksovitých látek. Vyjadřuje se v hmotnostních procentech.Mazivostní přísady (modifikátory tření) - jsou látky, které fyzikální nebo chemickou adsorpcí polárních molekul k povrchům třecích ploch tvoří únosnější mazací filmy s nízkými hodnotami součinitele tření nebo mají specifické účinky na změnu statického nebo dynamického součinitele tření.Multigrádové oleje (vícerozsahové oleje) - motorové nebo převodové oleje, které splňují viskozitní požadavky více než jedné viskozitní třídy SAE, jejich výhodou je použitelnost v širokém tepelném rozmezí než olejů monográdových (jednostupňových). Výroba multigrádových olejů si vyžaduje použití viskozitních přísad.Oktanové číslo - Používá se porovnávací metoda. V motoru s proměným kompr. poměrem (cca 4=15) se prvně použije zkoušené palivo a najde se komprese kdy palivo hoří detonačně (motor klepe). Potom se nalije směs n=heptanu a izo=oktanu a sleduje se takový poměr při kterém motor taky klepe. Procentuální obsah izooktanu ve směsi udává oktanové číslo zkoušeného paliva. Metody jsou dvě a to "MOTOROVÁ" a "VÝZKUMNÁ". Liší se pouze parametry avšak dávají poněkud odlišné hodnoty OČ. Z obou hodnot se pak vypočte jedna, která se uvádí jako OČ. I když je to procentuální obsah izooktanu, tak to neznamená, že nemůže být např OČ 102. Existují totiž paliva, která mají větší odolnost k detonacím než právě izooktan. Hodnota se pak zjišťuje interpolací. Jako antidetonátory se dřív používalo TEO (tetraetylolovo), které u motorů s netvrzenými sedly plnilo zároveň funkci "mazaní" ventilových sedel. V dnešní době je pro starší motory s litinovou hlavou určen Special, který obsahuje draslík. Každý motor má svůj oktanový nárok a palivo s nižším OČ může způsobit detonace.Popel - v čistých základových olejích se nenacházejí popelotvorné látky. U adivtivovaných olejů vyjadřuje obsah popela množství organokovových sloučenin jako aktivních složek aditiva. Vyjadřuje se v hmotnostních procentech.Přísady snižující tření - viz mazivostní přísady.Protiúnavové přísady - potlačují reaktivitu čerstvého povrchu, povrchových a podpovrchových mikrotrhlin a makrotrhlin. Zabraňují tak únavovému opotřebení povrchu třecích ploch.Protipěnivostní přísady - potlačují vznik pěny a snižují její stabilitu, čímž předcházejí zhoršení mazivosti anebo úplné ztrátě oleje. Jsou účinné ve velmi nízkých koncentracích (10 ppm). Do motorových olejů se obvykle používají přísady silikonového typu. Pro jiné typy olejů mohou být silikonové odpěňovače nevhodné.Přilnavostní přísady - zvětšují přilnavost maziva k mazanému povrchu, zabraňují odstřiku maziva, případně zmenšují odlučivost oleje z plastického maziva. Používají se zejména vysokomolekulární polyalkeny a polybuteny. U plastických maziv závisí přilnavost zejména na typu použitého mýdla.Střihová stabilita - odolnost oleje proti mechanickému rozštěpení viskozitních přísad, které jsou převážně tvořeny vysokomolekulárními látkami s dlouhými řetězci. Tyto řetězce molekul se intenzivním mechanickým namáháním oleje rozbijí a tím ztrácejí schopnost udržet stanovenou viskozitu oleje po dlouhou dobu. Střihová stabilita je definována indexem (SSI=Shear Stability Index). Čím nižší je číslo indexu, tím má olej větší střihovou stabilitu.Sulfátový popel - popel obsažený v oleji, získaný spálením organických podílů oleje a převedený působením kyseliny sírové na sulfátovou formu. Vyjadřuje se v hmotnostních procentech.TBN (Total Base Number) - číslo celkové alkality, vyjadřuje schopnost oleje neutralizovat kyselé složky - hlavně produkty spalování a oxidace. Stanovuje se titračně a výsledek se vyjadřuje v miligramech KOH/g. Má význam hlavně u olejů pro dieselové motory.TAN (Total Acid Number) = číslo celkové kyselosti, stanovuje obsah volných kyselých složek v čerstvém nebo upotřebeném mazivu, vyjadřuje se v mg KOH/g potřebných k jejich neutralizaci.Teplota tuhnutí - nejvyšší teplota, při které olej přestává volně téct, charakterizuje schopnost oleje téct při nízkých teplotách.Teplota vzplanutí (bod vzplanutí) - je nejnižší teplota, při které vzorek oleje za definovaných podmínek vyvine tolik par, že tyto při přiblížení zkušebního plamínku vzplanou a zhasnou. Teplota vzplanutí se vyjadřuje ve °C, její hodnota má rozhodující význam pro zařazení oleje z hlediska požárně bezpečnostní charakteristiky. Hodnota teploty vzplanutí souvisí také s odporností oleje. U použitých olejů může snížení teploty vzplanutí poukazovat na naředění oleje palivem.Viskozita - základní veličina charakterizující olej. Je mírou vnitřního tření, vyjadřuje odpor, kterým tekutina působí proti silám snažícím se posunout její nejmenší částice. Je mírou odolnosti tekutiny vůči tečení. Základní jednotka kinematické viskozity je mm2.s=1 (dříve cSt - centistokes).Vysokotlaké přísady (EP - Extréme Presure = protioděrové přísady) - poskytují účinnou ochranu částí motoru, které pracují v oblasti mezního tření jako jsou např. komponenty ventilového rozvodu. Chemicky reagují s kovovým povrchem, a tím vytvářejí pevný film zabraňujícímu kontaktu kovu na kov i v případě, že dojde k porušení olejového filmu. Nejrozšířenější jsou přísady typu ditiofosfátů zinečnatých, které mají multifunkční účinek, mimo jiné působí i jako antioxidanty a deaktivátory kovů.Viskozitní přísady (modifikátory viskozity) - zlepšují viskozitně teplotní charakteristiku oleje, tj. omezují tendenci oleje měnit viskozitu se změnou teploty. Umožňují použití méně viskozních základových olejů, které mají výhodnější vlastnosti tečení při nízkých teplotách. Způsobují, že olej při vyšší teplotě se nestává příliš tekutým, a při nižších teplotách příliš netuhne. Hlavní druhy viskozitních přísad jsou polymetakryláty, olefinické kopolymery a styren=dienové kopolymery.Viskozitní index - vyjadřuje závislost viskozity oleje na teplotě. Oleje s vyšším viskozitním indexem mají příznivější průběh viskozitně - teplotní závislosti než oleje s nižším viskozitním indexem.Základový olej - čistý ropný olej s požadovanou viskozitou, získaný destilací ropy, rafinací, odparafinováním a hydrogenačním dočištěním. Polotovar, do kterého se přidávají aditiva za účelem přípravy konečné verze mazacího oleje.Zpevňovadlo - jako zpevňovadlo označujeme látku, která působí tak, že kapalina přechází do tuhého stavu, který se mění působením síly na plastický. Jsou to látky, které vytvářejí strukturu v plastických mazivech, které jsou nasyceny mazacím olejem obdobně jako mycí houba vodou. Při zatížení plastického maziva se ze zpevňovadla uvolní olej, který slouží k vlastnímu mazání.Zvyšovače viskozitního indexu - viz. viskozitní přísady.