Powered by Smartsupp
Domů Reklamační řád
Domů Reklamační řád

Reklamace

Dodá-li prodávající zboží na místo určené kupujícím, převezme kupující zboží při dodání, v ostatních případech převezme kupující zboží při prodeji. Převzetím koupeného zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (ust. § 2161 OZ).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, na základě ust. § 2165 OZ a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění. Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti zákazníka individuální dohodou s kupujícím.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@oleje.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Reklamace nalévaného zboží

Nelze uplatňovat dodatečně reklamaci na zboží, které bylo načerpáno do vlastního zákazníkem přineseného obalu (nádoby). V případě zboží nalévaného do nového - u prodávajícího zakoupeného obalu - lze uplatnit reklamaci (případně vrátit zboží) pouze tehdy, nebyl-li porušen uzávěr zboží a trhací plomba uzávěru obalu.

S ohledem na rozdílnou objemovou roztažnost olejů při různých teplotách, tzv. denního chodu teplot, může při plnění nádoby u detailovaného prodeje olejů dojít vlivem této roztažnosti k odchylce v načerpaném množství oleje v nádobě v rozmezí +/-3% objemu nádoby.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku – sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy dle ust.§ 1820 OZ, smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory -§1828  a násl. OZ

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti(30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v případě, že dodané zboží bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím. (ust. § 1837,písm.e), a dále pak v případě zboží vyňatého z původního obalu (§1837, písm.g) OZ.

Kupující, který využije práva na odstoupení od uzavřené smlouvy, ponese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, pokud nemůže být zboží vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.

Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí zákazníkovi částku odpovídající plné kupní ceně (včetně přepravních nákladů) na jím uvedené číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na stržení adekvátní částky z ceny zboží na úhradu nákladů spojených nahrazením poškozených obalových materiálů výrobku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.