Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Sorbenty pro likvidaci úniků ropných látek
Domů Informace ze světa maziv Sorbenty pro likvidaci úniků ropných látek
Sorbenty pro likvidaci úniků ropných látek

Sorbenty pro likvidaci úniků ropných látek

Sorbenty pro likvidaci úniků ropných látek

Sorbenty pro likvidaci úniků ropných látek

Po úniku kapaliny z uzavřeného zařízení do volného prostoru se provádí její zachycení pomocí speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat nebo s ní reagovat. Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických nebo fyzikálních principech. Obecně se těmto principům říká sorpce. Ve skutečnosti se muže jednat o absorpci, což je jev spojený s pohlcováním kapaliny dovnitř objemu pevné Látky, kterou nazýváme absorbentem. V jiném případě se může jednat o adsorpci, což je jev spojený s pohlcováním kapaliny na povrch pevné látky, kterou nazýváme adsorbentem.
Pokud je adsorpce spojená s následnou chemickou reakcí mezi kapalinou a pevnou látkou, hovoříme o chemické adsorpci. V praxi souhrnně všem těmto látkám a materiálům, které na sebe vážou kapalinu, říkáme sorbenty.

1. Dělení sorbentů

Sorbenty jsou látky především v tuhém skupenství, různého chemického složení, uvedené do takové formy, aby měly co největší aktivní povrch. Jsou vhodné zejména pro odstraňováni tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše. Tímto způsobem je snaha znečištěný povrch osušit. Mezi záporné vlastnosti některých sorbentů musíme jednoznačně přiřadit jejich prašnost a špinění při práci s nimi.
Přílišná prašnost sypkých sorbentů obtěžuje zasahující jednotky, zraněné osoby, případně i osoby nezúčastněné. Navíc, díky úletům narůstá i vlastní spotřeba sorbentů k zachycení uniklých kapalin. Špinavost nám může mnohdy znemožnit použití sypkých sorbentů zvláště v provozech, kde je kladen důraz na zvýšenou čistotu a hygienu.
Výše uvedenými zápornými vlastnostmi v žádném případě netrpí sorbenty textilní. Textilní sorbety pracují na principu přilnutí rozlité kapaliny k povrchu sorbetu. Vyznačují se:

- Vynikajícími sorpčními vlastnostmi a pro odsátí srovnatelného množství kapaliny je jejich hmotnost asi 30krát nižší než při použití sorbetů sypkých.

- Dlouhou životností. Odolávají plísním i slunečnímu záření. Při déle trvajícím zásahu je lze použít několikrát. Použitý sorbent se jednoduše mechanicky vyždímá. Tuto vlastnost lze využít do vyčerpáni kapacity daného sorbentu.

- Snadnou manipulací, malou hmotností a snadnou úpravou tvaru.

Textilní sorbenty se vyrábí ve formě rohoží, koberců, hadů, norných stěn, polštářků, sorpčních pásků a sorpční drti.

Textilní sorbenty se nejčastěji dělí na tři druhy:

- Údržbové, které sají běžné, méně agresivní kapaliny i vodu. Používají se všude tam, kde dochází k pravidelným únikům olejů, chladící emulze a jiných méně agresivních kapalin. Nehodí se ke sběru chemikálií a ropných produktů z vodní hladiny.

- Hydrofobní, které sají pouze nepolární látky jak z vodní hladiny, tak z jiných povrchů, kde se vyžaduje, aby sorbent vysál skutečně jen ropný produkt a nikoli vodu či vodou ředitelné kapaliny.

- Univerzální, které sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. Poněvadž sají i vodu, nehodí se pro použití na vodní hladině.

2. Druhy sorbentů a jejich základní vlastnosti

- VAPEX

Vapex je hydrofobizovaný perlit. Je to sypký, zrnitý, pórovitý materiál bílé barvy. Při styku se směsi vody a ropných produktů, tedy nepolárních kapalin, váže na svém povrchu v otevřených pórech přednostně nepolární látky. Tato vlastnost se s úspěchem využívá při čištění odpadních vod a znečištěných podlah. Vapex má následující složení: minimálně 67% SiO2, maximálně 19% Al2O3 a maximálně 2,8% Fe2O3.
Na 1000 1 Vapexu se absorbuje minimálně (podle údajů výrobců):
* 250 l ropy nebo
* 130 l nafty nebo
* 80 l benzinu.

Z praxe lze k Vapexu říci, že je to látka, kterou v minulosti, kdy nebyly dostupné jiné prostředky určené k likvidaci ropných havárií, používaly všechny jednotky požární ochrany a nutno dodat, že s úspěchem.
Při aplikaci s naftou Vapex reaguje poměrně rychle. U oleje je nasákavost znatelně pomalejší. Při aplikaci je nutno počítat s velkou prašností a při použití na vodní hladině i s částečnou sedimentací.

- CHEZACARB

Chezacarb jsou speciální sorpční saze s vysoce hydrofobizovaným povrchem. Patří do modifikované řady sazí, které z hlediska své struktury a složení spojují své fyzikálně-chemické vlastnosti nutné k dosažení vysoké účinnosti při zachycení ropných produktů, uhlíkových derivátů a dalších látek schopných se vázat na povrch sazí.

- NOWAP

Nowap je materiál určený k rychlému odstranění ropných látek a jiných nebezpečných kapalin, zejména paliv, maziv, brzdových a chladicích kapalin z povrchu půdy a vod. Tento materiál je schopen vázat velká množství kapalných organických látek a přiznivé jsou i jeho hygienické vlastnosti.
100 g Nowapu pohltí např.:
* 116 ml motorového oleje nebo
* 222 ml směsi nafta,benzin.

- ROP-EX

ROP-EX je univerzální absorpční prostředek, sypký, jemnozrnný na bázi gumy o velikosti částic až 0,4 mm. Slouží k rychlému a bezpečnému zachycení ropných a olejových látek z provozních ploch, silničních komunikací a vodní hladiny. Má hydrofobní vlastnosti. Je stálý, netoxický, zdravotně nezávadný.
Schopnost dokonale a rychle pohlcovat ropné a olejové látky je umožněna jeho schopností okamžitě reagovat na styk s uvedenými látkami a vázat je na sebe. Při tomto procesu ropné a olejové látky postupně vnikají dovnitř sorbentu.
Absorbované látky se neuvolňují ani při mechanické manipulaci s ním, a to po dobu několika let. Látka absorbuje veškeré oleje (přírodní i syntetické), naftu, veškeré druhy benzinu, parafin, jedno a vícesytné alkoholy, např. metanol, etanol, butanol, glykol, heterocyklické sloučeniny a další chemikálie. ROP-EX poměrně rychle absorbuje kapaliny, avšak z části ulpívá na povrchu.Sorpční kapacity sorbentu typu ROP jsou uvedeny v tabulce 2.

- CANSORB

Jedná se o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy, který má svůj původ v Kanadě. Je netoxický. Po speciálních úpravách se stává vodě odolným schopným vázat oleje. Absorbuje účinně a rychle uhlovodíky, PCB a jiné chemikálie. U olejů je schopen absorbovat až 8 - 10 násobek své hmotnosti v návaznosti na druh a teplotu oleje. Nasáklý se nevyluhuje a obsahuje látky, které vyvolávají biodegradaci stimulací mikrobiologického procesu.
Testy s tímto sorbentem prokázaly jeho schopnost v rozmezí 6 až 18 měsíců plně rozložit uhlovodíky obsažené v ropných látkách na oxid uhličitý a vodu, čímž dochází k naprostému biologickému odbourání absorbované látky.
Teoreticky by se tedy použitý (Cansorb) mohl ukládat na běžné skládky. Samotný výrobce však doporučuje jeho likvidaci spálením. Absorpční schopnost Cansorbu je 95 l ropného produktu na jeden pytel sorbentu o váze 11,4 kg. Má nízkou hmotnost a malé nároky na skladování. Materiál s podobnými vlastnostmi se vyskytuje pod názvem PEA T SORB.

- UNI-SAFE

Je to směs zrnitého polymeru a látky, která má velkou pohlcovací schopnost. K jeho dalším vlastnostem patří i to, že je schopen zabránit vzniku nebezpečných reakcí při styku s tak agresivními chemikáliemi, jakými jsou kyselina dusičná, fluorovodíková nebo peroxid vodíku.
Tato látka je schopna jímat množství vodného roztoku uniklé látky až do 75 násobku své původní hmotnosti. V případě olefinových bezvodných substancí účinkuje v prvé řadě křemíková kostra látky. To způsobuje. že se dosahuje pouze stejných efektů. jakých jsou schopny i jiné dostupné sorbenty. Ovšem již při malých množstvích vody v pohlcované kapalině polymer reaguje nadprůměrně, a projeví se tak v plné míře jeho obrovská pohlcovací schopnost. Zatímco UNI-SAFE zachycuje látku, která neobsahuje vodu, přes kapilární princip fyzikálně, jsou látky ve směsi s vodou zachycovány a vsakovány chemickofyzikálně. Vzniká tak želatinová hmota, která je lehce odstranitelná z místa úniku kapalin.
UNI-SAFE brání vypařování látek, to znamená, že pracuje jako brzda emisí, díky čemuž se dostane do ovzduší méně škodlivých substancí. V případě kyseliny dusičné a chlorovodíkové jsou emise sníženy až o dvě třetiny. Působením na kyselinu chlorsulfonovou a sírovou se dýmení zastavuje okamžitě a při pozdějším mechanickém odstraňování již nedochází k dalším emisím.
UNI-SAFE pracuje rovněž jako indikátor. Je to velice důležitá vlastnost, která opět ulehčuje a zlepšuje vlastní průběh zásahu s likvidací uniklých kapalin.
Proces umožňuje indikátorové barvivo, přimíchané do sorbentu. Při kontaktu s kyselinami se zbarví na žluto, stykem s alkáliemi se barva mění na tmavě zelenou až modrou.
Se znečištěným sorbentem lze zacházet různě, například je možno s ním házet, nabírat na lopatu, odsávat, odčerpat, zamést. Účinný je rovněž sběr zametacími stroji. Likvidace se doporučuje spalováním. Produktem spalování je voda a oxid uhličitý.
Devadesát pět procent všech zásahů při úniku kapalin spočívá v odstranění olejových skvrn na vozovkách. Silné olejové vrstvy lze odčerpat, avšak na vozovce zůstává tenký olejový film, který pří použití běžných sorbentů nelze odstranit, protože na sebe vážou látku pouze fyzikálně. Tato situace je zvláště nebezpečná za deště, kdy olejové skvrny vyplavou na povrch a vytvoří velmi kluzký povrch. Takovýmto způsobem se dostávají zby1ky olejů na nehodě také do podzemních vod. UNI-SAFE má schopnost odstranit skvrny zcela beze zbytku.

- CHEMSORB III R

Přírodní minerál, vhodný pro ekologické a ekonomické nasazení v podnicích, na silnicích, pro hladké i pórovité povrchy. Zvyšuje hospodárnost odstraňování uniklých kapalin vzhledem k možnosti několikanásobného použití.
Tento sorbent kapaliny po únicích nejen pohlcuje, ale i váže. Sorbent lze regenerovat a může tak být použit opakovaně. Ostatní sorbenty se běžně po použití likvidují. Jeden kilogram tohoto sorbentu váže 0, 742 1 oleje.

- ALL PURPOSE

Je přerodní minerál. Zachycuje spolehlivě a rychle oleje všech viskozit, dále tuky, mazací prostředky a další kapaliny. Silně sající produkt je spořivý při spotřebě, pachově neutrální, pevný při našlápnutí, málo prašný a nemaže.

- US SPECIÁL

Jde o materiál velmi savý, nejedovatý, nehořlavý, který nezanechává zbytky. Po průběhu akce zůstává tvrdý a aktivní v sací schopnosti, díky čemuž může být hodiny a dny použit jako trvalý sorbent.

- CONEX WB

Je produkt vyrobený ze speciálního plovoucího perlitu. Lze ho nasadit při likvidaci olejů ve vodách i na silnici. Materiál má vysokou kapacitu jímání oleje a plave i ve vířivých vodách.

- CONEX CB

Pojme tekutiny v množství 75krát větším, než je jeho vlastní hmotnost.
Nebezpečné reakce s chemikáliemi, které se při interakci s jinými sorbčními prostředky zvýší, se u tohoto sorbentu značně zpomalí, až úplně zaniknou (např. tvorba plynů). Brzdí emise a působí jako parní uzávěra, čímž chrání zasahující hasiče a personál.

- UNIVERZÁLNÍ SORPČNÍ DRŤ LITE-DRI

Je to ekonomicky výhodný sypký sorbent k použití všude tam, kde je potřeba zlikvidovat vyteklé kapaliny co nejrychleji. Je vhodná náhrada za expandovaný vápenec, je neabrazivní, neprašný a zdravotně nezávadný 5 kilogramů tohoto sorbentu má schopnost zachytit 16 l kapaliny. Sorbent lze snadno použít, je vhodný v členitém nezpevněném terénu.

- HYDROFOBNÍ RAŠELINOVÁ SORPČNÍ DRŤ PEATSORB

Tento sorpční materiál podporuje biodegradaci zachycených ropných produktů. Lze jej užít pro likvidaci ropných havárií na pevném povrchu i vodní hladině. na dočišťování ropných úniků z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů. zejména na cestách. betonových plochách a nezpevněném povrchu. Vyčistí i drobné skulinky na pevném povrchu. Má nízkou hmotnost. dlouhodobou životnost a lze jej skladovat za běžných podmínek. Zachycenou kapalinu v sorpční drti lze likvidovat ve spalovnách nebo na biodegradačních polích.

- SORPČNÍ DRŤ REOSORB

Tento materiál je vyroben drcením hydrofobních sorpčních koberců. Je skladný a velmi lehký, má neomezenou dobu skladování. Má velmi vysokou sorpční schopnost, 5 kg sorpčního materiálu zachytí až 77,5 l kapaliny. Výhodou je také vysoká rychlost nasakování. Velmi výhodné je použití této sorpční drtě v kombinaci se sorpčními hady

- UNIVERZÁLNÍ SORBENT ECO-DRY

Je to nehořlavá, bezprašná granulovaná drť. Je to chemicky netečný materiál, který rychle saje. Výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního asfaltu. Zvláště výhodný je na vozovku, neboť granule zůstávají tvrdé i po nasycení kapalinou, proto při jejich použití je sníženo riziko uklouznutí při chůzi nebo jízdě. S drtí se lehce manipuluje a lze ji snadno smést z povrchu.
3 Sorpční materiály a prostředky

- SORB

Je vysoce aktivní buničina ze syntetických vláken odpuzujících vodu. Je schopna pojmout dvacetdvakrát více oleje, než je jeho vlastní hmotnost. Je použitelná ve vodě i na zemině a používá se v oblastech pracovního lékařství.
Formy jeho použití jsou:
* šátky – pro menší znečištění,
* desky, cca 1 cm silné, ideální pro ochranu vod a pro zachycení kapek olejů,
* role - pro dílny, povrchy vod a ochrany břehů,
* kostky - použitelné ve stojatých a tekoucích vodách, pro krátkodobé i dlouhodobé použití, přičemž kostky jednou třetinou svého objemu plavou pod povrchem a prorážejí a pohlcují nečistoty a vrstvy oleje.

- SORPČNÍ KOBEREC

Má stejné vlastnosti, chemickou odolnost jako sypký sorbent, rozdíl je v tom, že se dodává v rolích. Umožňuje:
* mechanické stírání nečistot z povrchu strojů, předmětů a podlah,
* trvalou sorpci malých množství ropných látek (tzv. úkapů).

Kobercové role se dodávají v délkách až 50 m, široké 0,4 nebo 0,8 m. Jinou formou použití jsou sorpční rohože v různých rozměrových řadách.

- SORPČNÍ KOBEREC ANTISTATICKÝ

Je hyurofobní koberec vyrobený z mikrovláken zpevněných tepelným prolisováním se speciální antistatickou úpravou.
Po chemické stránce je to 100% polypropylen. Lze jej použít jako sorpční materiál pro prostory s nebezpečím výbuchu par plynů a nebezpečím vzplanutí kapalin následkem přeskoku elektrostatického náboje. Jinak má podobné užití jako u předešlého výrobku. Na trh je uváděn s následujícími parametry: délka 49 m, šířka 0,76 m, hmotnost 15 kg, sorpční kapacita 165 l.

- SORPČNÍ HAD

Je hydrofobní sorpční textilie nastříhaná na proužky, zpevněná síťovým obalem tvaru válce. Na obou koncích je osazena karabinkou a kroužkem pro snadné napojování více hadů k sobě.
Adsorpční had má následující použití:
* sorpční norná stěna pro likvidaci olejových havárií,
* prevence ropných havárií na výstupech z ČOV ,
* dočišťování vod za odlučovači typu lapol,
* pro lokalizaci ropné havárie na vodní hladině i pevném povrchu

Sorpční had je dokonale hydrofobní tedy odpuzuje vodu, ale zachytává ropnou látku. Má pevný obal, který umožňuje vlečení po zemi a vodě. Vyrábí se s následujícími parametry. Délka 1,2 - 6 m. průměr 0,08 - 0,2 m. hmotnost 0,4 - 4,2 kg.

- SORPČNÍ PROUŽKY

Sorpční proužky se vyrábějí v šířkách 10 až 15 mm z hydrofobního materiálu, pro zachycení ropných produktů zejména v prostoru nasazení norných stěn a travnatých břehů vodních toků. Pro svůj velký měrný povrch velmi rychle sorbují ropné látky.

- SORPČNÍ PROUŽKOVÉ HADY

Regenerovatelné proužkové sorpční hady spolehlivě zachytávají ropné látky, zejména vysoce viskózní oleje. Snadno se dají pomocí karabinek napojovat na sebe a vytvářet souvislou sorpční stěnu. Hady vydrží díky své pevné konstrukční síti vlečení po vodě a pevném povrchu. Sorpční hady se vyrábějí o průměru 8 až 20 cm a délkách až 6 m.
Sorpční proužkové hady lze v průběhu použití regenerovat. Pomocí ždímačky lze ze zachyceného objemu hadu odstranit ropnou látku a aplikace opakovat.

- NETKANÁ TEXTILIE REO FIBROIL

Jde o netkanou textilii částečně zpevněnou vpichem v podélných 2 cm širokých pruzích, vzdálených 5 cm od sebe.
Netkaná textilie má následující složení: polypropylen 55%, polyethylen 35%, vápenec 10 %.
Textilii lze vhodně použít jako:
* podložku pod zdroje úkapů,
* vložku do ochranných van při skladování ropných látek,
* vodopropustnou membránu k ochraně půdy před ropným znečištěním,
* ke stírání pevných povrchů znečištěných ropnými látkami.

Netkaná textilie má následující parametry: délka 10 m, šířka 0,8 až 2.4 m, hmotnost 6 - 11 kg, sorpční kapacita až 135 l.

- RYCHLOSAVÉ PRACOVNÍ UTĚRKY

Tyto pracovní utěrky jsou vyrobeny z netkané textilie a vynikají mechanickou pevnosti proti otěru a vysokou sorpční schopností. Netřepí se po namočeni a lze je použít několikrát po sobě. Utěrky lze použít na čištěni znečištěných strojních součástí, povrchu oděvů i rukou. Úspěšně nahrazuji čisticí bavlnu a hadry. Dodávají se formě skládané nebo v roli.


Zdroj:
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor DP-SV
Seminární práce - autor: Jan Erben, Martin Antoš
http://envi.upce.cz/

Se souhlasem fakulty abstrakt vypracoval:
CS-Marketing spol. s r.o., distributor maziv ESSO a Mobil
http://www.csmarketing.cz

Na Oleje.cz uveřejněno se souhlasem CS-Marketing spol. s r.o.