Powered by Smartsupp
Domů Informace ze světa maziv Základní pokyny pro práci s ropnými výrobky
Domů Informace ze světa maziv Základní pokyny pro práci s ropnými výrobky
Základní pokyny pro práci s ropnými výrobky

Základní pokyny pro práci s ropnými výrobky

Základní pokyny pro práci s ropnými výrobky

Základní pokyny pro práci s ropnými výrobky

Ropné výrobky jsou více či méně složité homogenní směsi uhlovodíků, případně dalších chemických sloučenin (přísad), které se používají k dosažení požadovaných vlastností výrobku. Většina ropných produktů patří mezi hořlavé látky a některé z nich mohou vytvářet se vzduchem výbušnou směs (např. benziny). Ropné výrobky ve větší nebo menší míře mohou negativně působit na lidi a jiné živé organismy. Navíc jsou biologicky obtížně rozložitelné, a proto při jejich úniku vzniká nebezpečí kontaminace životního prostředí. Z těchto důvodů musí být všichni pracovníci přicházející do styku s ropnými produkty obeznámeni s příslušnými předpisy vztahujícími se k bezpečnosti při práci a ochraně zdraví i ochraně životního prostředí.

V dalších odstavcích jsou uvedeny všeobecné stručné pokyny týkající se dané problematiky. Podrobné pokyny obsahují podnikové normy a bezpečnostní datové listy výrobků, související normy, směrnice MZ a MŽP a zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.

Možná zdravotní rizika

Ropné výroky mohou pronikat do živého organismu vdechováním, požitím nebo sliznicemi a také potřísněnou pokožkou. Stupeň jejich nebezpečnosti je různý podle konkrétního druhu.

Benziny obsahují některé aromatické uhlovodíky, z nichž benzen má závažné negativní biologické účinky. Při práci s benziny je nutno pomocí technických opatření zabezpečit v pracovním ovzduší splnění předepsaných limitů průměrné a mezní koncentrace. Benziny vysušují pokožku, snižují její odolnost a mohou vyvolat její podráždění. Vdechování benzinových par po delší dobu nebo při vyšších koncentracích působí narkoticky a může způsobit křeče i smrt.

Petroleje mají obdobné účinky na pokožku a dýchací cesty jako benziny. Vzhledem k jejich nižší těkavosti však při stejné teplotě působí méně dráždivě než benziny.

Ropné oleje a plastická maziva se vyskytují ve velkém počtu druhů. Liší se základovými oleji, technologií zpracování a obsahem přísad. Z toho důvodu mohou být jejich biologické účinky různé. Obecně jsou ale méně výrazné než účinky kapalných paliv. Ropná maziva s výjimkou olejů vazelínových, více či méně dráždí pokožku. Větší dráždivost mají málo rafinované ropné oleje s vyšším obsahem aromatických sloučenin (např. oleje tmavé).

Ochranné pomůcky

Podle možností je třeba zabránit intenzivnímu kontaktu ropných výroků s pokožkou.
Při práci s benzinem a petrolejem se musí používat vhodné ochranné pomůcky jako jsou rukavice, zástěra, brýle apod. vyrobené z materiálů, kterými tyto produkty neprocházejí ani je nerozpouštějí. Přitom je nezbytné zajistit, aby na pracovišti nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin v ovzduší.

U olejů a plastických maziv, pokud je to z praktických důvodů možné, je třeba používat rukavice odolné oleji nebo vhodné separační krémy. Hermetizací pracovního procesu a odsáváním zabránit rozstřiku oleje a tvorbě aerosolu. K otírání pokožky se nesmějí používat zaolejované hadry se zachycenými kovovými třískami z obrábění, aby nedošlo k jejímu poškození, stejně tak je nevhodné umývat si ruce v řezné emulzi (nebezpečí vzniku infekce v případě bakteriálního napadení emulze).

Hygiena

Při práci s ropnými výrobky se nesmí jíst, pít ani kouřit. Po práci se musí pokožka umýt nedráždivými mycími prostředky a ošetřit vhodným reparačním krémem. Pracovní oděvy znečistěné olejem, stejně jako prádlo, je nutné vyměnit.
Dodržování zásad osobní hygieny je pro zajištění ochrany zdraví velmi důležité.

Manipulace s ropnými výrobky

U výrobků I. a II. třídy nebezpečnosti podle ČSN 650201 (s bodem vzplanutí do 55 oC) je nezbytné zabránit vzniku statické elektřiny, při práci s nimi používat speciální nářadí (v nejiskřivém provedení) a zabezpečit stálé větrání. Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm a žhavými materiály a vystavování jiným tepelným zdrojům.

Skladování

Výrobky I. a II. Třídy nebezpečnosti, u nichž je nebezpečí vytvoření výbušné směsi se vzduchem, musí být skladovány v dobře větraných místnostech vybavených elektroinstalací v nevýbušném provedení. Nádoby musí být dobře uzavřené. Výrobky III. a IV. třídy nebezpečnosti nevyžadují zvláštní protipožární opatření, pouze zvýšenou pozornost v ojedinělých případech, kdy je nezbytné provádět jejich ohřev.

První pomoc

  • zasažení očí – vyplachovat mírným proudem vody po dobu 10–15 minut
  • zasažení kůže – odstranit znečistěný oděv, omýt kůži mýdlem a vodou, osušit a ošetřit reparačním krémem
  • požití – dát postiženému vypít minimálně 250 ml vlažné vody nebo mléka s rozpuštěnými tabletami živočišného uhlí, nevyvolávat zvracení, pokud je postižený v bezvědomí nebo v křeči, nesmí se nic podávat ústy
  • nadýchání – přenést postiženého na čerstvý vzduch, případně podle potřeby zavést umělé dýchání

Obecně platí, že ve všech vážnějších případech poškození zdraví ropnými výrobky, je nutné okamžitě zajistit lékařské ošetření.

Opatření při likvidaci požáru

Jako hasicí prostředky je vhodné použít oxid uhličitý, vzduchovou pěnu a hasicí prášky. Nouzově lze použít písek nebo zeminu.

Opatření při náhodném úniku

U produktu I. a II. třídy nebezpečnosti zajistit důkladné větrání, vypnout elektrická zařízení a odstranit všechny zdroje požáru. U všech ropných produktů je nezbytné zabránit vniknutí do kanalizace, povrchových vod a půdy. K likvidaci rozlitého produktu je třeba použít vhodné absorpční prostředky, které se následně zlikvidují podle druhu látky, kterou je sorbent nasycen.

Likvidace upotřebených výrobků a obalů

Upotřebený výrobek může být odevzdán do sběru k regeneraci nebo likvidován nezávadným způsobem. Maziva na rostlinné bázi musí být spálena (nesmí se dávat do sběru). Vodné řezné emulze se likvidují např. klasickým dvoufázovým způsobem. Olej z rozražené emulze se spálí.
V žádném případě nesmí být upotřebené ropné produkty, ani výrobky biologicky rozložitelné, ať již se jedná o kapalná paliva, maziva, emulze či vodné roztoky, vylévány do kanalizace!

Likvidaci upotřebených ropných produktů a jejich obalů je vhodné svěřit specializované organizaci.