Powered by Smartsupp
Etický kodex

Etický kodex

Náš Etický kodex reflektuje naše závazky k životnímu prostředí, udržitelnosti, etickým hodnotám a našim zákazníkům. Podívejte se, jak nám pomáhá dosáhnout odpovědného a integrovaného podnikání.

Náš Etický kodex reflektuje naše závazky k životnímu prostředí, udržitelnosti, etickým hodnotám a našim zákazníkům. Podívejte se, jak nám pomáhá dosáhnout odpovědného a integrovaného podnikání.

EKOLOGIE

V EKOLUBE SE CHOVÁME EKOLOGICKY

Naši zaměstnanci jsou od vzniku pracovního poměru seznámeni s ekologickým programem naší společnosti. Co tento program zahrnuje? Zde je několik klíčových témat:

 • třídíme odpady
 • čerpáme alespoň částečně zelenou energii, než přejdeme plně na alternativní zdroje
 • šetříme vodou díky úsporným zařízením
 • v zimě využíváme tepelná čerpadla k vytápění většiny objektů
 • balíme do recyklovaných materiálů
 • ve firmě používáme eko produkty

a další body programu společně připravujeme.

CHCEME ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO NAŠE DĚTI

Otázky životního prostředí a klimatu jsou pro nás obzvláště důležité, protože náš cyklus vytváření hodnot odráží ochranu a pečlivé využívání přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu jsme se zavázali, že se budeme vyhýbat odpadu, kde je jen to možné, a minimalizovat jej tam, kde mu nelze zabránit, nebo jej recyklovat. Zajišťujeme neustálé sledování a zlepšování zaváděním a údržbou vhodných systémů správy. Od našich obchodních partnerů požadujeme stejně pečlivé využívání zdrojů a ekologickou firemní politiku.

UDRŽITELNOST

NAŠÍM CÍLEM ROZVOJE JE UDRŽITELNOST

Naše společnost se řídí mezinárodně platnými normami, jako je mezinárodně uznávaná deklarace lidských práv Organizace spojených národů, pracovními a sociálními standardy Mezinárodní organizace práce a zásadami ekologické a sociální odpovědnosti Global Compact​​​​​​​ pod záštitou OSN. Na naše akce se vztahují také národní zákony platné v oblasti uvedených právních oblastí. Svým udržitelným obchodním modelem a firemní politikou zaměřenou na budoucnost, jakož i souvisejícími investicemi a opatřeními přispíváme také k dosažení mezinárodně uznávaných cílů udržitelnosti (cílů udržitelného rozvoje).

DLOUHODOBÁ EKONOMICKÁ ZISKOVOST

S vědomím, že podnikatelská aktivita v ekonomice volného trhu musí vytvářet ziskovost a prosperitu společnosti, jejích zaměstnanců a společnosti, hraje udržitelnost důležitou roli ve firemní politice, stejně jako životní prostředí a ekologie, lidské zdroje, jejich rozvoj a vzdělávání, genderová vyváženost, rovné příležitosti a zákaz diskriminace. V podnikatelské činnosti lze pokračovat, pouze pokud převažuje ziskovost, a v této souvislosti může společnost dlouhodobě existovat. Nepovažujeme však tento prvek za důležitější než ostatní aspekty. Musí existovat vyváženost mezi všemi prvky. S ohledem na to je nutné vyvinout strategie ziskovosti, které existují v souladu
s rovnováhou mezi prvky udržitelnosti.

LIDÉ

LIDSKÉ ZDROJE

Respekt – úcta – slušnost – bezpečnost a ochrana zdraví

Respektujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a považujeme ji za základní zásadu naší interní firemní politiky i obchodní naší činnosti. Respektujeme práva zde popsaná, a to: zachování lidské důstojnosti, chování k lidem s úctou a slušností zákaz všech forem dětské práce, nucené práce nebo obchodování s lidmi diskriminace na základě rasy, barvy pleti, náboženství (vyznání víry), pohlaví, věku, národního původu (původu), zdravotního postižení, rodinného stavu nebo sexuální orientace je zakázána dodržujeme možnost vyjádřit právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Pro naši podnikatelskou činnost mají rozhodující význam také základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce (ILO). V praxi to znamená dodržování norem nejen vůči interním, ale také ke všem externím partnerům.

ETICKÝ KODEX

ETIKA A INTEGRITA VE VZTAZÍCH

Integrita je překrývání vlastních činů se zodpovědnými etickými myšlenkami, které člověk zastupuje. V našem kodexu chování popisujeme integritu a zákonné chování a požadujeme toto od našich zaměstnanců. Očekáváme také, že naši obchodní partneři budou splňovat stejné etické a právní normy, jaké jsme si stanovili. Zde by měly být mimo jiné zmíněny následující aspekty:

 • Zákaz podvodů, korupce, nezákonných darů, trestných činů
 • Dodržování antimonopolních předpisů
 • Dodržování daňových předpisů
 • Soulad s předpisy o ochraně údajů
 • Pečlivý výběr zaměstnanců a obchodních partnerů
 • Dodržování předpisů o sankcích a embargu
 • Zákaz podpory ozbrojených skupin v oblastech konfliktu