Oleje.cz - svět maziv

Porovnání klasifikací automobilových motorových olejů

Viskozitní klasifikace

Většina maziv je prodávána pod obchodními názvy, které samy o sobě nic neříkají o vlastnostech a možnostech použití maziva. Pouze u automobilových olejů bývá součástí názvu i viskozitní specifikace. Detailní informace o mazivu je možné získat z produktových listů výrobce. Produktové listy popisují podrobně vlastnosti maziv (např. viskozitu), chemické složení maziv (druh základového oleje, obsah aditiv) a oblasti jejich použití (např. hydraulický olej pro vysokou zátěž). Nejdůležitější informace uvádějí výrobci ve stručnější formě přímo na obalech (viskozita, oblast použití, opatření proti poškození zdraví).

Fyzikální vlastnost viskozita (nezaměňovat s hustotou!) je jednou ze základních vlastností, kterou je třeba zvážit při výběru vhodného maziva. Viskozita je veličina udávající velikost vnitřního tření v kapalině. Nízko viskózní kapaliny jsou snadno tekuté (např. voda), vysoce viskózní kapaliny tečou obtížně (např. med). Viskozita maziva má zásadní vliv na kvalitu mazání. Pokud je viskozita příliš nízká (vysoká tekutost), mazivo je vytlačováno z mazacího prostoru, dochází ke ztenčení olejového filmu,což způsobí nedostatečné mazání a může dojít k poškození mazaných ploch. Pokud je viskozita maziva příliš vysoká (nízká tekutost), mazivo se obtížně dostává do mazacího prostoru a na mazaná místa což způsobí nedostatečné mazání a může dojít k poškození mazaných ploch.Navíc viskózní mazivo způsobuje velké pasivní odpory třecích ploch a tím ekonomické ztráty.

Viskozita olejů se mění se změnou teploty a se stářím oleje (s vyšší teplotou viskozita klesá). Proto se předepsaná viskozita oleje nestanovuje jako konkrétní hodnota, ale jako rozmezí hodnot, ve kterých se může viskozita pohybovat. Tato rozmezí se označují pojmem Viskózní třídy a jejich označení a vlastnosti jsou normovány. Viskozitní třídy olejů pro motorová vozidla jsou definovány normou SAE J300 (SAE - Society of Automotive Engineers), viskozitní třídy pro průmyslové oleje normou ISO VG (ISO - International Organization for Standardization - Viscosity Grade).

Viskozitní třídy olejů podle ČSN 65 6601 (Porovnání viskozit průmyslových, motorových a převodových oleju, ISO - SAE)

ISO-VG
průmyslové oleje

Viskozita při 40°C
[mm2/s]

SAE
motorové oleje

SAE
převodové oleje

minimální

maximální

2

1,98

2,42

-

-

3

2,88

3,52

5

4,14

5,06

0W

7

6,12

7,48

10

9,0

11,0

15

13,5

16,5

5W

70W
75W

22

19,8

24,2

10W

32

28,8

35,2

46

41,4

50,6

15W
20W
25W
20

80W

68

61,2

74,8

100

90

110

30

85W

150

135

165

40

90W

220

198

242

50

320

288

352

-

140W

460

414

506

680

612

748

250

1000

900

1100

1500

1350

1650

Srovnání viskozitních tříd SAE a ISO VG

Klikněte pro zvětšení

Srovnání viskozitních tříd SAE převodových a motorových olejů

Výkonnostní klasifikace

Výkonnostní klasifikace charakterizuje okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Hodnoceny jsou vlastnosti jako např. ochrana proti otěru, oxidaci a korozi stěn válců a ložisek, ochrana proti tvorbě úsad za vysokých teplot, oxidační stabilita, pěnění oleje, úspora paliva atd. Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

a) klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)
b) klasifikace CCMC (Comité des Constructeurs dAutomobile du Marché Commun, EU)
c) klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens dAutomobile, EU)
d) firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN atd.)
e) klasifikace MIL-L (normy americké armády)
f) jiné klasifikace (např. ILSAC)

V současné době mají pro určení výkonnosti oleje dominantní význam klasifikace API, ACEA a firemní normy předních výrobců automobilů. Klasifikace CCMC je zastaralá a její uvádění je pouze dočasné. Klasifikace MIL-L se uplatňují v kategorii užitkových vozidel.

Klasifikace API

Tato norma dělí motorové oleje podle typu motoru na zážehové (benzínové), označené písmenem "S" (= Service) a vznětové (naftové), označené písmenem "C" (= Commercial). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru dalším písmenem (od "A" výše). V zásadě platí, že čím je toto písmeno dále v abecedě, tím kvalitnější je olej. Je-li jako první uvedena specifikace "S", je olej určen prioritně pro benzínové motory, pokud "C", pak je určen pro naftové motory.

Např.
SJ/CF - olej prioritně pro benzínové motory, použitelný i pro naftové motory
CE/SG - olej prioritně pro naftové motory, použitelný i pro benzínové motory

Klasifikace API odráží vývoj automobilových olejů na americkém kontinentu, proto u vyšších tříd plně nevyhovuje podmínkám pro evropské motory (americké a evropské motory jsou konstrukčně, objemově a výkonově odlišné, což se projevuje - mimo jiné - v odlišných nárocích na obsah přísad tvořících při spalování popel).

 

V současné době jsou používány následující výkonnostní třídy API:

SE
(od r. 1972)

oleje pro velmi vysoké namáhání, splňující požadavky výrobců motorů vyrobených od roku 1971 do roku 1979

SF
(od r. 1980)

oleje pro velmi vysoké zatížení motorů vyrobených v letech 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioděrové vlastnosti, oxidační stabilita a ochrana proti tvorbě úsad

SG
(od r. 1989)

oleje pro motory vyrobené po roce 1989, splňující nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a sníženou tvorbu kalů

SH
(od r. 1993)

vlastnosti jako SG, testováno podle náročnějšího zkušebního protokolu CMA (CMA = Chemical Manufacturers Association)

SJ
(od r. 1997)

specifikace olejů pro zážehové motory, která zohledňuje nejpřísnější emisní limity a nároky na úsporu paliva

SL
(od r. 2001)

pro všechny současné motory i starší motory. Kategorie zavedena roku 2001.

SM
(od r. 2004)
pro všechny současné motory. Kategorie zavedena 30. listopadu 2004. Oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu deposit, pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za nízkých teplot.

CC
(od r. 1961)

oleje pro mírně přeplňované vznětové motory pracující ve středně náročných a náročných podmínkách, obsahující protikorozní přísady a přísady bránící tvorbě vysokoteplotních úsad (pro modely 1964 - 1970)

CD
(od r. 1955)

oleje pro vysoce zatěžované, přeplňované vznětové motory s kompresorem pracující při vysokých otáčkách a s různě kvalitním palivem, obsahují přísady bránící tvorbě vysokoteplotních úsad a korozi ložisek (pro modely 1970 - 1979)

CE
(od r. 1984)

oleje pro vysoce namáhané přeplňované rychloběžné motory s přímým vstřikováním (pro modely od r. 1983)

CF
(od r. 1994)

oleje pro motory s nepřímým vstřikováním bez kontroly emisí, oproti CD vyšší odolnost proti tvorbě úsad na pístu a korozi ložisek

CF-2
(od r. 1994)

oleje pro dvoudobé motory vyžadující účinnou kontrolu otěru a tvorby úsad

CF-4
(od r. 1990)

oleje pro čtyřdobé motory těžkých nákladních vozů pracujících s nejvyšším stupněm přeplňování v nejnáročnějších podmínkách, zejména pro těžké tahače v dálničním provozu (pro modely od r. 1990)

CG-4
(od r. 1994)

oleje pro čtyřdobé vysokootáčkové motory vozů pracujících v nejnáročnějších silničních i terénních podmínkách. V současné době nejvyšší specifikace olejů pro vznětové motory

CH-4
(od r. 1998)
Zavedena v roce 1998. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem z roku 1998. CH-4 oleje mají speciální složení pro užití s palivem s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Může být použit místo CD, CE, CF-4 a CG-4 olejů.

CI-4
(od r. 2002)

Zavedena v září 2002. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem roku 2004 zavedených v roce 2002. CI-4 oleje mají speciální složení a trvanlivost pro užití v motorech s recirkulací výfukových zplodin (EGR). Jsou určeny pro použití v motorech, které používají palivo s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. Může být použit místo CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4 olejů.

CJ-4

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro vznětové motory vyráběné po roce 2006. API CJ-4 oleje překračují výkonnostní kritéria API CI-4, CH-4, CG-4 a CF-4 a mohou efektivně mazat motory vyžadující tyto kategorie API.

CK-4

motorové oleje pro vznětové motory modelové řady od roku 2017 pro motorové nafty se standardním obsahem síry od 15 do 500 ppm. Oleje API CK-4 překračují výkonnostní kritéria API CJ-4, CI-4  a CH-4 a mohou efektivně mazat motory vyžadující tyto kategorie API.

FA-4

speciální motorové oleje pro vznětové motory modelové řady od roku 2017 s viskozitními třídami SAE xW-30 a pro používání motorové nafty s velmi nízkým obsahem síry pod 15 ppm. HTHSV  3,5 cP! Oleje API FA-4 nejsou vzájemně zaměnitelné ani zpětně kompatibilní s API CK-4, CJ-4, CI-4 a CH-4. Informace o tom, zda jsou oleje API FA-4 vhodné pro použití, naleznete v doporučení výrobce motoru.

 

Klasifikace CCMC

Jako reakce evropských výrobců automobilů na ne zcela vyhovující klasifikaci API pro evropské typy motorů vzniklo v roce 1972 Sdružení konstruktérů automobilů - CCMC, které rozdělilo motorové oleje do tří skupin - oleje pro zážehové motory (označené písmenem "G" = Gasoline), oleje pro vznětové motory (označené "D" = Diesel) a oleje pro vznětové motory osobních automobilů (označené "PD" = Passenger Diesel). Výkonový stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od "1" výše ). Čím je toto číslo vyšší, tím kvalitnější je olej. Klasifikace CCMC byla v roce 1996 nahrazena klasifikací ACEA.

Klasifikace CCMC používala následující výkonnostní třídy:

G4
(od r. 1989)

oleje se zvýšenou oxidační stabilitou a ochranou proti opotřebení a sníženou tvorbou kalů

G5
(od r. 1989)

oleje splňující přísnější požadavky na úsporu paliva, tzv. "energy conserving" oleje, s dále vylepšenými vlastnostmi oproti G4

D4
(od r. 1989)

oleje se zlepšenou kontrolou viskozity, se zvýšenou ochranou proti opotřebení vačky a vyšší čistotou pístu

D5
(od r. 1989)

jako D4, ale splňuje přísnější požadavky a umožňuje prodloužení Ihůty výměny olejové náplně

PD2
(od r. 1989)

odráží vyšší požadavky na čistotu pístu v "turbodieselových" motorech osobních automobilů

 

Klasifikace ACEA

Sdružení CCMC bylo v roce 1991 nahrazeno Asociací evropských konstruktérů vozidel - ACEA, která koncem roku 1995 vydala vlastní výkonnostní klasifikaci motorových olejů. Klasifikace ACEA dělí motorové oleje do tří skupin - oleje pro zážehové motory (označené písmenem "A"), oleje pro vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel (označené písmenem "B") a oleje pro vysoce výkonné vznětové motory (označené písmenem "E"). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od "1" výše). V zásadě platí, že čím je toto číslo vyšší, tím kvalitnější je olej.

V současné době jsou používány následující výkonnostní třídy ACEA:

A1-96 nově A1-02
(od. r. 1996)

oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad tvorbou kalů a opotřebením, s vysokou odolností proti oxidaci za vysokých teplot. Umožňují dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40

A2-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

jako A1-96, lepší ochrana ložisek, vyšší výkonnost než u CCMC G4

A3-96 nově A3-02
(od r. 1996)

jako A2-96, s vyšší odolností proti oxidaci za vysokých teplot, vyšší výkonnost než u CCMC G5

A4-00
(od r. 2000)

určená pro vysokovýkonné motorové oleje pro použití v benzínových motorech osobních vozidel s přímým vstřikem

A5-01 nově A5-02
(od r. 2001)

vysoce výkonné motorové oleje pro použití v benzínových motorech osobních vozidel. Koncipované pro prodloužené a nebo flexibilní olejové výměny. Oleje s velmi dobrou vysokoteplotní střihovou stabilitou.

B1-96 nově B1-02
(od r. 1996)

oleje zabezpečující vysokou ochranu pístu proti tvorbě úsad a vaček proti opotřebení, umožňující dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40.

B2-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

jako B1-96, lepší ochrana ložisek, vyšší výkonnost než u CCMC PD2

B3-96
(od r. 1996)

jako B2-96, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, yšší výkonnost než u CCMC PD2

B4-98 nově B4-02
(od r. 1998)

jako B3-96, ale pro motory s přímým vstřikováním

B5-01 nově B5-02
(od r. 2001)

vysoce výkonné motorové oleje pro dieselové motory s vynikající vysokoteplotní střihovou stabilitou

E1-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad a vaček proti opotřebení, lepší než u CCMC D4

E2-96
(od r. 1996)

oproti E1-96 lepší vlastnosti, zejména vyšší čistota a nižší opotřebení motoru

E3-96
(od r. 1996)
ZRUŠENA

jako E2-96, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, vyšší výkonnost než u CCMC D5

E4-98
(od r. 1998)

oleje pro vznětové motory nejvyšší výkonnostní úrovně (tzv. SHPD - Super High Performance Diesel) s prodlouženými intervaly výměny oleje

E5-98 nově E5-02

oleje pro vysoce a středně zatížené motory s turbodmychadlem i bez něj zaměřena zejména na motory z Americké produkce. Čistota pístu jako u ACEA E3-98, ale snížené opotřebení motoru vůči E3 a E4

E6 vysoce stabilní oleje podporující čistotu pístů, snižující opotřebení (včetně působením sazí) a zajišťující stálé mazání. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory, splňující emisní limity Euro 1-4. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro motory se systémy EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction). Třída E6 je zvláště doporučována pro motory s DPF systémy, které spalují palivo s nízkým obsahem síry (50 ppm).
E7 stabilní oleje zabraňující usazování nečistot na pístech a vzniku zrcadlových ploch na stěnách válců. Omezuje opotřebení (včetně působením sazí), vznik úsad v turbodmychadlu. Olej je doporučován pro moderní, vysoce zatěžované vznětové motory splňující emisní limity Euro 1-4. Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce. Je vhodný pro většinu motorů se systémy EGR (Exhaust Gas Recirculation) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction). není vhodný pro systémy DPF (Diesel Particulate Filter).
E9 je nový LOW -SAPS olej (zaveden v r. 2008) splňující požadavek na vysoce kvalitní olej Super Diesel (SHPD) pro použití v polovině dostupných aplikací. ACEA E9 obsahuje mnoho prvků v Severní Americe uznávané specifikace API CJ-4 . ACEA doporučila normu ACEA E9 do vozidel vybavených moderními systémy následného zpracování výfukových plynů na snížení množství znečišťujících částic (FAP) a oxidy dusíku (EGR a / nebo SCR) v kombinaci s nízkým obsahem síry v naftě. E9 předpokládá základní využití pro Euro VI legislativy emisí, která bude pravděpodobně požadovat povinné DPF filtry u všech vozidel v Evropě (sulfátový popel max 1,0 % hm.)

Specifikace olejů podle ACEA pro motory vybavené částicovými filtry:

C1

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje se sníženým obsahem SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popel, síra, fosfor) a HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.

C2

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje s HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva.

C3

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s.

C4

Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. HTHS vyšší než 3,5 mPa.s. (platná od roku 2006)

C5

Stabilní motorový olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje se středním obsahem SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popel, síra, fosfor) a HTHS ≥ 2.6 mPa.s. a ≤ 2,9 mPa.s.

 

ACEA pro osobní a malá užitková vozidla

Standardní obsah fosforu, síry a kovů

Delší servisní interval
Střední obsah fosforu, síry a kovů

Nízký obsah fosforu, síry a kovů

 

A1/B1
A5/B5
C2

C1

Lehkoběžné oleje
A2/B2
A3/B3/B4
C3

C4

Standardní oleje

ACEA pro velkoobjemové motory nákladních vozidel

 

Vysoký obsah popela
Nízký obsah popela
Nejvyšší výkonnost
E4
E6 (S<0,3 P<0,08 Popel<1,0)
Střední až vysoká výkonnost
E7
E9 (S<0,4 P<0,12 Popel<1,0)

SCR/EGR
EURO V

DPF
EURO V/VI

Firemní normy výrobců automobilů a motorů

Mnoho výrobců automobilů a motorů požaduje od motorových olejů splnění dodatečných požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice testů API nebo ACEA (zahrnuta je např. kompatibilita s těsnícími materiály apod.). V kategorii osobních automobilů jsou nejčastěji uváděny normy VW/AUDI, BMW a PORSCHE, v kategorii užitkových automobilů pak normy MERCEDES BENZ (MB), MAN a VOLVO.

Nejčastější odkazy bývají na normy VW, MB a MAN

VW 500.00

odpovídá ACEA A3-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované, palivo šetřící naftové motory

VW 501.01

odpovídá ACEA A2-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory

VW 502.00 lehkoběžné oleje pro benzínové motory, výměnný interval 15.000 km
VW 503.00 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro benzínové motory s velmi dlouhou dobou výměny, 30.000 km
VW 503.01 benzínové motory Audi S3 a TT výměna 30.000 km

VW 504.00

jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.

VW 505.00

odpovídá ACEA B2-96, oleje pro všechny typy naftových motorů, včetně přeplňovaných, výměna 15.000 km

VW 505.01 celoroční oleje pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních automobilů, včetně motorů čerpadlo-tryska, výmena 15.000 km
VW 506.00 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro naftové motory,s velmi dlouhou dobou výměny, 30.000 km, přímý vstřik - klasické čerpadlo
VW 506.01 naftové motory osobních vozů, přímý vstřik, čerpadlo-tryska, výměna 30.000 km
VW 507.00

jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.

Poznámka: Pro motory koncernu VW R5 TDI a V10 TDI, které byly vyrobeny před lednem 2006 je nutná specifikace oleje VW 506.01. Pro tyto motory vyrobené po lednu 2006 je možné použít olej VW 507.00.

VW 508.00/509.00

tato dvojice specifikací (508.00 pro benzín, 509.00 pro naftu) předepisuje olej s viskozitou 0W20, s úsporou paliva - "fuel economy" a prodloužený interval výměny. Tyto specifikace nejsou zpětně kompatibilní a není tedy možné použít tyto oleje v jiných motorech VW. Tyto oleje jsou vhodné pro nové 2.0 TFSI 140 kW a 3.0 TDI CR 160 kW VW/Audi motory.

Automobilka Volkswagen je průkopníkem v používání dieselových motorů s přímým vstřikem paliva v osobních automobilech a také v používání systému čerpadlo-tryska, které svým vstřikovacím tlakem až 200 MPa značně převyšuje doposud rozšířené tlaky 70 MPa používané v běžných vstřikovacích systémech.


Přehled norem VW

 

VW normy

Vozidla/motory

Benzín

Diesel mimo čerpadlo-tryska

Diesel čerpadlo-tryska

vozidla > 1999 (> X) 500 00
501 01
502 00
500 00
501 00
505 01
vozidla > 2000 (Y >)
bez LongLife Service (QG0/2)
500 00
501 01
502 00
503 00
505 00
505 01
506 00
505 01
vozidla > 2000 (Y >)
a LongLife Service (QG1)
503 001) 506 00 506 01

1) oleje mohou být rovněž použity pro vozidla MR 2000, výměna oleje pak ale musí být provedena každých 12 měsíců nebo 15 000 km
 
Nové normy olejů VW
 
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.
Poznámka: Pro motory koncernu VW R5 TDI a V10 TDI, které byly vyrobeny před lednem 2006 je nutná specifikace oleje VW 506.01. Pro tyto motory vyrobené po lednu 2006 je možné použít olej VW 507.00.

Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna! Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.

Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.


Přehled norem Ford Motor Company

Ford WSS M2C913-A

Motorového oleje pro benzínové a dieselové motory do data výroby 03/2002, SAE 5W-30. Tato specifikace splňuje ILSAC GF-2, ACEA A1-98 a B1-98 a další požadavky na Ford.

Ford WSS M2C913-B

Ford M2C913-B specifikace je vydána v Evropě pro původní náplně motorových olejů používaných pro mazání zážehových benzínových motorů a vznětových naftových motorů. HTHS 2,9-3,5 mPa.s, SAE 5W-30. Olej musí splňovat všechny požadavky ILSAC GF-2 a GF-3 specifikací, ACEA A1 a B1-98-98 specifikace a dalších požadavků Ford.

Ford WSS M2C913-C

Plně zpětně kompatibilní a je doporučeno pro všechny aplikace, které v současné době vyžadují specifikace Ford M2C913-A a Ford M2C913-B. Odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytující další různé výhody pro zákazníka jako je snížení spotřeby pohonných hmot, ekologie provozu a vysokou odolnost vůči bionaftovým palivům.

Ford WSS M2C917-A

Viskozita SAE 5W40 Motorový olej pro vznětové motory s čerpadly vstřikovačů. (PD)

Ford WSS M2C934-A

Motorové oleje se sníženou HTHS a Low SAPS, pro vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF). Odpovídá ACEA A5/B5 a ACEA C1 specifikaci.

Ford WSS M2C934-B

Je nejnovější motorový olej Low SAPS (sulfátový popel ,fosfor,síra), splňuje ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, ACEA C1 specifikace. Viskozitní třída SAE 5W-30, HTHS = 2,9 mPa.s . Vhodný pro motory s (DPF)

Ford WSS M2C937-A

Olej normální HTHS s vysokou stabilitou viskozity střední obsah SAPS, vhodný pro (DPF) a všechny typy paliv. Odpovídá API SM/CF, ILSAC GF-4, ACEA A3-04/B4-04/C3-04. Motorový olej pro nový Focus RS viskozitní třída SAE 0W-40.

Ford WSS-M2C920-A

Motorový olej pro benzinové a dieselové motory, viskozitní třída SAE 0W-30, odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-2

Ford WSS-M2C921-A

Motorový olej pro dieselové motory, viskozitní třída SAE 10W-30, odpovídá API CH-4 a ACEA E5

Ford WSS-M2C925-A

Motorový olej pouze pro benzinové motory, viskozitní třída SAE 5W-20, odpovídá ACEA A1/B1, ILSAC GF-3


Kapaliny pro automatické převodovky

Ford Mercon

Kapalina pro automatické převodovky specifikace pro použití automatické převodovky Ford.

Ford Mercon V

Kapalina pro automatické převodovky s vylepšenou ochranou proti rzi, korozi, úsadám a opotřebení. Zlepšuje řazení při nízkých teplotách a chrání před přenosem vibrací. Mercon V je plně zpětně kompatibilní s Mercon.


Přehled norem Mercedes Benz

MB 227.0/1

odpovídá ACEA E1-98, oleje pro nepřeplňované naftové motory, výměnná lhůta 15.000 km

MB 228.0/1

odpovídá ACEA E2-98, oleje pro nepřeplňované a přeplňované naftové motory, výměnná lhůta 30.000 km

MB 228.2/3

odpovídá ACEA E3-98, oleje pro nepřeplňované a přeplňované naftové motory, prodloužená lhůta výměny oleje (45.000 km)

MB 228.5

odpovídá ACEA E4-98, oleje pro motory nákladních vozidel vyrobené po roce 1996, velmi dlouhé výměnné lhůty (60.000 km a více)

MB 228.51

oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popela, fosforu a síry, přibližně odpovídá ACEA E6

MB 229.1

odpovídá ACEA A3/B3-96 + některé další testy, oleje pro dieselové i benzínové motory osobních automobilů

MB 229.3 odpovídá ACEA A3/B3-98 + některé další testy, oleje pro dieselové i benzínové motory osobních automobilů
MB 229.51 pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro benzínové motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3: oleje odpovídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life.

Sudá čísla za tečkou (0, 2 a 4) znamenají jednostupňové (monograde) oleje, lichá čísla (1, 3 a 5) vícestupňové (multigrade) oleje. Uvedené Ihůty pro výměnu oleje platí pouze pro dálkovou dopravu.

 

Přehled norem MAN

MAN 270/271

odpovídá ACEA E2-98 a API CD/SF

MAN M3275

odpovídá ACEA E3-98

MAN M3277

odpovídá ACEA E4-98, srovnatelné s MB 228.5

MAN M3477

přibližně odpovídá ACEA E6, srovnatelné s MB 228.51

 

Klasifikace MIL-L

V kategorii užitkových automobilů se uvádějí pro motorové oleje následující normy americké armády:

MIL-L 2104D
(od r. 1983)

odpovídá API CD-II, vícestupňové (multigrade) oleje pro benzínové a dvoudobé naftové motory

MIL-L 2104E/F
(od r. 1988)

odpovídá API SDICD-II, CE, vícestupňové (multigrade) oleje pro benzínové a naftové motory včetně naftových dvoudobých. (Platnost schválení těchto norem skončila v roce 1997, byly nahrazeny klasifikací API)

MIL-L 46152E
(od r. 1990)

odpovídá API SGICC, především oleje pro benzínové motory pracující v nebojových podmínkách, vydáno pro účely americké státní správy (Platnost této normy skončila v roce 1991, kdy byla nahrazena klasifikací API)

 

Klasifikace GM DEXOS

V polovině roku 2009 představila společnost GM svoje nové specifikace motorových olejů DEXOS 1 a DEXOS 2 jako nástupce předchozích specifikací GM-LL-A/B-25. Společnost General Motors vyrábí vozidla ve 37 zemích světa, přičemž 59 % vozidel se prodá mimo Spojené Státy.

K popisu jakosti motorových olejů společnost GM dosud používala obecné normy (např. ACEA, API, ILSAC), které však měly jen regionální působnost, nebo vlastí, také regionální specifikace, např. GM-LL-A/B-25. Společnost GM si byla vědoma nutnosti redukovat řadu regionálních specifikací na několik mezinárodně platných specifikací motorových olejů. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dvě nové specifikace, které odpovídají speciálním požadavkům koncernu a současně mají celosvětovou působnost v koncernu GM.

Následující tabulka přehledně uvádí působnost obou nových specifikací DEXOS 1 a DEXOS  2 pro motory s palivy benzín, plyny CNG a LPG a motorovou naftu.

tabulka specifikace dexos

Z tohoto přehledu je zřejmé, že specifikace DEXOS 1 není pro evropský servisní trh relevantní, ale pro mimoevropské oblasti může být nezbytná. Specifikace DEXOS 2 již byla zavedena na evropský servisní trh, je zpětně kompatibilní se staršími specifikacemi GM GM-LL-A -25 a GM-LL-B-25 a plně je nahrazuje.

Jako příklad odpovídající specifikace GM Dexos 2  je možné uvést např. olej specifikací API SM, ACEA A3/B4, ACEA C 3.

 

Ostatní klasifikace

Kromě uvedených klasifikací se Ize setkat i s dalšími normami, jako je např. klasifikace ILSAC (International Lubricant Standartisation Advisory Committee - Mezinárodní poradní výbor pro standardizaci maziv).

V současné době existují tyto třídy ILSAC:

ILSAC GF-1

byla vytvořena v roce 1990 a aktualizována v roce 1992. Je srovnatelná s API SH s požadavkem na 2,7% úspory paliva.

ILSAC GF-2

nahradila GF-1 v roce 1996. Jako GF-1 a navíc musí odpovídat nárokům na zvýšenou úsporu paliva (VI-A), nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%), nižší odparnost (u OW a 5W). Dodatečně se testuje pěnivost, tvorba úsad a čerpatelnost. Standardy GF-2 vyžadují tyto skupiny olejů: 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 a 10W-50.

ILSAC GF-3

olej musí splňovat i API SL a ES-II. GF-3 standard má přísnější parametry týkající se dlouhodobých účinků oleje na systémy emisí motorových vozidel, zlepšení spotřeby paliva a snížení odparnosti, viskozitní stabilitu a kontrolu depozit. Norma také vyžaduje menší degradaci aditiv a snížení spotřeby oleje za dobu jeho životnosti.

ILSAC GF-4

ILSAC GF-4 je podobný API SM kategorii, ale vyžaduje další sekvence VIB (test spotřeby paliva) podle (ASTM D6837).

ILSAC GF-5

Zavedena v říjnu 2010 pro rok 2011 a starších vozidel, jejím cílem je zajistit lepší ochranu proti vysokoteplotním úsadám na pístech a v turbodmychadlech, přísnější kontrolu kalů, zlepšenou ekonomii spotřeby paliva, vylepšený systém regulace emisí kompatibilitu těsnění, kompatibilitu a ochranu motorů na etanol s obsahem paliva do E85.

Klasifikace maloobjemových zážehových dvoudobých motorů

Dvoudobé benzínové motory motocyklů, mopedů, skútrů, řetězových pil, sekaček trávy a závěsné lodní motory jsou klasifikovány v závislosti na výkonu motoru podle norem API, JASO a NMMA.

Pro jednostopá vozidla se používají následující výkonnostní třídy:

API TA / JASO FA Mopedy a jiné malé motory
API TB / JASO FB Skútry a jiné vysokozatížené malé motory 50 až 200 ccm
API TC / JASO FC Různé vysokovýkonné motory

Pro lodní motory se používají následující výkonnostní třídy:

NMMA TC-W

zastaralé

NMMA TC-W II

zastaralé

NMMA TC-W 3

oleje pro všechny lodní motory

 

Přibližné srovnání výkonnostních kategorií motorových olejů

Klikněte pro zvětšení

GF-2

jak GF-1 a navíc musí odpovídat nárokům na zvýšenou úsporu paliva (VI-A), nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%), nižší odparnost (u OW a 5W). Dodatečně se testuje pěnivost, tvorba úsad a čerpatelnost

Zeptat se prodavače

Jméno: *
Příjmení: *
Váš e-mail: *
Předmět dotazu:
Dotaz: *

Položky označené * je nutné vyplnit.

Doporučit produkt

Vaše jméno: *
E-mail příjemce: *
Předmět e-mailu:
Začátek e-mailu:
Vaše poznámka:

Položky označené * je nutné vyplnit.